Polityka

Kultura polityczna

Inne strony warte obejrzenia: gabloty wystawiennicze

Kultura politycznaKultura polityczna to bardzo modne sformułowanie stosowane w dzisiejszych czasach. Na ogół jednak jest ono mylnie interpretowane. Większość z nas, używając tego terminu ma na myśli kulturę słowa, języka czy bardziej osobistą niż polityczną. Zdziwienie budzi więc fakt, że nie jest to jedno i to samo. To, że ktoś używa wulgaryzmów świadczy o jego wychowaniu a nie o kulturze politycznej. Czym jest więc owo sformułowanie? Przede wszystkim odnosi się do organów władzy państwowej. Określana jest przez wszystkie postawy polityczne jakie reprezentują swoim zachowaniem, indywidualnymi postawami, wszystkie jednostki biorące czynny udział w tworzeniu aparatu władzy jakim jest państwo. Reguluje ona stosunki między organami a społeczeństwem. Każdy kraj buduje własną i niepowtarzalną kulturę polityczną. Politolodzy, obserwując ją w poszczególnych państwach, mogą stwierdzić w jak dużym stopniu zaangażowane jest społeczeństwo w tworzenie polityki. Badając historię, dokonali również podziału kultury na różne typy. Dokonali tego wybitni i znani na całym świecie Gabriel Almond i Sidney Verba. Wyróżnili trzy główne rodzaje: zaściankowy, poddańczy i uczestniczący. Pierwsze dwa są już raczej wymarłymi, ponieważ występują głównie w społeczeństwach o organizacji plemiennej lub autokratycznej. Typ kultury zaściankowej można badać głównie na materiale historycznym. Wiąże się z niskim poziomem wykształcenia ludności lub wręcz zerowym. Osoba światła, umiejąca czytać i pisać stanowi autorytet. Szaman lub wódz są głównymi i zazwyczaj jedynymi osobami prowadzącymi aktywną politykę. Można więc bez wahania stwierdzić, że kultura polityczna w tym typie jest minimalna. Do poddańczej zaś można dodać wiele synonimów, najlepszym jednak jest ‘uległa’. Polega ona na biernym uczestnictwie z życiu publicznym. Władzę dzierży jedna osoba lub dana grupa społeczna. Reszta nie ma prawa ani możliwości kształtowania polityki. Jest charakterystyczny dla ustrojów totalitarnych i autorytarnych, gdzie nie istnieje oficjalna opozycja w stosunku do przedstawicieli władzy i trudno mówić o pluralizmie politycznym. Występuje do tego ostra cenzura, a każdy obywatel ma zorganizowane odgórnie życie społeczne. Typ kultury uczestniczącej jest dominującym we współczesnym świecie. Jest tak ze względu na powszechność zasad demokratycznych.


Warto również przeczytać:

Co oznacza termin polityka?
Polityka to termin o bardzo szerokim znaczeniu. Trudno jednoznacznie określić czym jest. Rozumie się go na wiele sposobów, a nauką zajmującą się badaniem polityki są nauk...

Decyzje i działania polityczne
Decyzje polityczne to działania poszczególnej jednostki lub grupy interesu mające wpływ na życie polityczne całego społeczeństwa. Definiuje się je jako świadomy akt wybor...

Fakty, procesy, zjawiska polityczne
Fakty to inaczej doświadczenia, które odnoszą się do działań politycznych i społecznych. Wybitny badacz nauk społecznych, Hanna Dobrzyńska uważa, że są to twierdzenia sta...

Przywództwo polityczne
Przywódca polityczny powinien mieć następujące cechy: motywy, możliwości i jasno sprecyzowany cel. Władza jest więc procesem, w którym władca zależny jest od swoich motyw...

Co to jest partia polityczna?
Partia polityczna to taki rodzaj organizacji funkcjonującej w każdym współczesnym państwie, której historia sięga blisko stu pięćdziesięciu lat wstecz. Śmiało można ją na...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: