Polityka

Filozofia polityki

Inne strony warte obejrzenia: zakładanie spółek poznań Praca Szczecin

Filozofia politykiŹródeł pierwszych politycznych organizacji powstałych na ziemiach polskich doszukujemy się wraz z grupowaniem się na terenie naszego kraju plemion słowiańskich. Trudno o zapiski pochodzące z tamtego okresu, jednakże badania archeologiczne wykazują, ze pierwsze organizacje polityczne na ziemiach polskich istniały już w VI wieku. Pierwsze zapiski o plemionach słowiańskich organizujących się na konkretnych terenach będących dziś terytorium polski pochodzą spod pióra niemieckiego autora nazwanego przez historię Geografem Bawarskim (gdyż nieznano jego prawdziwego imienia, ani szczegółowego pochodzenia). Wraz z powstawaniem organizacji plemiennych jedne plemiona górowały nad innymi, czy tez w obrębie określonych plemion jedne jednostki górowały nad drugimi, przewodząc im. Pierwsze organizacje polityczne powstały w wyniku tego, ze jedni sprawowali władzę, czy wywierali na nią wpływ, a inni tej władzy podlegali. Już w IX wieku powstawały większe ośrodki łączące cały szereg rozległych terenów plemiennych, gdzie ukształtowały się władze centralne sprawowane zwykle przez starszyznę plemienną. Dwa takie największe ośrodki w IX wieku to polska południowa i ośrodek wiślicko-krakowski (określany później jako Księstwo Wiślan) oraz ośrodek w północnej Polsce gnieźnieńsko-poznański (Państwo Polan). W każdym z tych ośrodków pierwsze organizacje polityczne powstawały w grodach. Miały one na celu rozstrzygać o sprawach najistotniejszych dotyczących plemion, a były to: bezpieczeństwo, zapasy na zimę, itp. Centrale położenie Państwa Polan, a do tego gleby żyzne na tym terenie, umożliwiło mu stosunkowo szybki rozwój gospodarczy i społeczny. Państwo to dość prężnie wybiło się na arenie innych plemion słowiańskich. Jego rozwój był tak ekspansywny, ze w krótkim czasie pretendowało do spełnienia przewodniej roli w zjednoczeniu plemion słowiańskich, a tym samym powstaniu państwa polskiego. Pierwsze organizacje polityczne w Państwie Polan obok sprawowania władzy, czy zapewnienia bezpieczeństwa swym poddanym dążyły do prowadzenia takiej polityki, aby powiększać swe terytorium oraz uzgadniać wspólne interesy grodów, a także jednoczyć plemiona w jeden stosunkowo spójny organizm państwowy. W procesie tym wybiły się znakomite jednostki, które na wieki przeszły do historii, a wśród nich jako jeden z pierwszych Mieszko I.


Warto również przeczytać:

Politologia, nauka społeczna
Politologia jest jedną z podstawowych nauk społecznych, jako taka cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako kierunek kształcenia uniwersyteckiego. Politologia jako nauka ...

Instytucje polityczne
Instytucje polityczne w ówczesnej demokratycznej Polsce stanowi: władza centralne, władze regionalne i lokalne oraz administracja publiczna, a także instytucje porównawcz...

Partie polityczna, grupa społeczna
Partie polityczną tworzy pewna część społeczeństwa, która posiada własną wizję sprawowania władzy, czy wywierania nacisku na władzę, w celu wprowadzania w państwie określ...

Polskie partie polityczne
Dziejach polskiej państwowości na scenie politycznej wystąpiło już wiele partii politycznych. Chcemy wierzyć, że wszystkie one działały dla dobra naszej ojczyzny. Obecnie...

Scena polityczna
Pojęcie scena polityczna używamy zamiennie z terminem przestrzeń polityczna. Teoretycy zajmujący się analizą niniejszych pojęć oraz ich desygnatów wskazują, że scenę poli...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: