Polityka

Analizy polityczne

Inne strony warte obejrzenia: Profesjonalna lecznica dentystyczna - klinika stomatologiczna kraków to zdrowe zęby i najlepsi dentyści w Krakowie.

Analizy polityczneSamo pojęcie „alienacja polityczna” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza to „obcy”, czy „należący do kogoś innego”. W świecie polityki sformułowanie to oznacza, iż ktoś jest wyobcowany z okręgu politycznego, czy też z elit politycznych. Także można to sformułowanie interpretować jaki usamodzielnienie, oderwanie się, czy też autonomizację instytucji politycznej, przede wszystkim dotyczyć to może odcięcie się państwa od społeczeństwa oraz mechanizmów kontroli społecznej. Gdy w społeczeństwie pojawia się alienacja, objawia się ona tym, iż dochodzi do zaniku więzi pomiędzy obywatelami, a sferą politycznego działania. Co więcej nie identyfikuje się wówczas systemu politycznego władzy. Wówczas w przekonaniu społeczeństwa jest to, iż państwo działa niezależnie od jego woli i jakiekolwiek zabiegi społeczeństwa nie zostaną usłyszane przez państwo. Jest to powolny proces, w którym powoli odcinają się następne polityczne instytucje, które są wytworem społecznych działań i nie można ich kontrolować. Ponadto instytucje te przeciwstawiają się społeczeństwu i stawia sobie za priorytety ważniejsze niż dobro społeczeństwa. Można to zjawisko uobecniać obiektywnie, bądź też subiektywnie, ale z pewnością nie jest to dobry proces dla państwa. Delegitymizacją władzy określa się proces podczas którego dochodzi do stracenia aprobaty przez społeczeństwo. Może mieć on różny charakter : fragmentaryczny, całkowity, motywowany, krótkookresowy, czy też trwały jeśli chodzi o brak akceptacji wśród różnych grup społeczeństwa wobec władzy oraz danego systemu politycznego. Również delegitymizacja odnosi się do braku aprobaty wobec podmiotów władzy oraz ludzi reprezentujących władzę. Bardzo często dochodzi do tego zjawiska wówczas, gdy państwo nie jest w stanie zaspokajać podstawowych potrzeb społeczeństwa. To właśnie niezadowolenie z danego systemu politycznego sprawia, iż ludzie nie zgadzają się, aby dłużej taka sytuacja panowała w państwie i odrzucają daną politykę oraz program polityczny chcąc jakichś zmian na lepsze. Odwrotnym procesem do delegitymizacji władzy jest legitymizacja systemu politycznego, która charakteryzuje się tym, iż ludzie popierają obowiązujący system polityczny i ich potrzeby są w pełni zaspokajane. Jeśli chodzi o przyczyny występowania delegitymizacji władzy mogą one być zewnętrzne lub wewnętrzne. W związku z tym procesem również następstwo mają inne zjawiska polityczne.


Warto również przeczytać:

Ideologia
Ideologia powstaje przede wszystkim z danej kultury, która obowiązuje i pojawia się przez wiele lat w danym państwie. Kultura ta najczęściej objawia się wspólnym światopo...

Władza
Władza niewątpliwie kojarzy się z wywieraniem wpływy na innych i możliwością dokonywania decyzji, które decydują o danej grupie, czy państwie. Ale władza może także oznac...

Ksenofobia
Ksenofobia jest negatywnym zjawiskiem, które charakteryzuje się wrogością, niechęcią, czy nawet lękiem przed cudzoziemcami. Osoby takie wyraźnie pokazują swoją niechęć do...

Poprawność polityczna
Poprawność polityczna jest to sposób w jaki używa się języka w publicznym dyskursie. Głównym celem takiej poprawności jest pokazywanie szacunku innym ludziom, politykom, ...

Kumoterstwo
Kumoterstwem nazywa się wzajemne popieranie się ludzi, którzy są połączeni przynależnością do danej grupy, czy też pokrewieństwem. Najczęściej czynią oni to, aby osiągnąć...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: