Polityka

Władza wykonawcza

Inne strony warte obejrzenia: http://lawcenter.pl

Władza wykonawczaWładza wykonawcza jest niemal najważniejszą władzą, gdyż to właśnie od niej zależy jak dane prawo, ustawy czy też rozporządzanie będą wdrażane w życie obywateli danego państwa. W Polsce władzę wykonawczą sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rada Ministrów. I tak Prezydent jest wybierany przez obywateli danego kraju na pięcioletnią kadencję w wyborach, które posiadają cztery cechy. Wybory te są powszechne, równe, bezpośrednie oraz tajne. Dana osoba może być ponownie wybrana na prezydenta tylko raz, przez co stwarza to możliwość uczestniczenia zupełnie innych osób w wyborach parlamentarnych. Prezydentem może zostać każdy obywatel danego kraju, który ukończył 35 lat oraz w pełni korzysta z przysługujących mu praw wyborczych, jakie odbywają się do Sejmu. Wybory na prezydent Rzeczpospolitej Polskiej są zarządzane przez marszałka Sejmu. Jednak także inne organa mogą zgłaszać swoich kandydatów na prezydenta. Mogą to być różne organizacje o profilu politycznym lub też społecznym. W każdym jednak wypadku potrzebne jest zebranie 100 tysięcy wyborców, którzy poprą daną kandydaturę. Nowo wybrany prezydent staje się oficjalnie prezydentem w chwili złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Prezydent jako władza wykonawcza ma uprawienia i dojście do wszystkich sfer, które pośrednio lub tez bezpośrednio dotyczą działania danego państwa. Prezydent posiada uprawienia związane z funkcjonowanie parlamentu. Są to jednak kompetencje natury technicznej, takie jak zarządzanie wyborów do danej izby. Poza tym Prezydent posiada także kompetencje w sferze władzy wykonawczej. Chodzi tu przede wszystkim o wytyczanie kierunków polityki danego państwa oraz zapewnie względnej stabilności gospodarczej państwa. Do zadań Prezydenta należą także ogólnie kierowanie w dziedzinie wewnętrznego oraz zewnętrznego bezpieczeństwa danego państwa. Polega to na tym, ze w razie zagrożenia, jakie może spotkać dane państwo, to właśnie Prezydent może zarządzić wprowadzenie stanu wojennego i rozpoczęcia mobilizacji na danym terenie. Prezydent pełni poważną funkcję pierwszego i najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ale nie jest ich naczelnym i głównym dowódcą. Jeśli tez w danym kraju nastąpi klęska żywiołowa, to Prezydent ma prawo wprowadzenia stanu wyjątkowego, który obejmie wszystkich obywateli danego kraju, którzy powinni się w tym czasie silnie zmobilizować do działania. Jak widać władza wykonawcza jest chyba najbardziej fizycznym elementem trójpodziału władz. To tutaj omawiane są wszystkie uchwalone przez władzę ustawodawczą prawa. Jest to jednak dopiero drugi stopień władzy. Nad nią, a raczej po niej następuje jeszcze władza sądownicza, która jest efektem nie przestrzegania władzy ustawodawczej. Dlatego ten mechanizm jest właśnie uznawany za tak dobry i niezawisły. Największe kompetencje we władzy wykonawczej ma prezydent, który jednak w kwestii władzy ustawodawczej nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Musi on jednak współpracować z premierem, czego obecnie niestety w naszym panstwie brakuje chyba najbardziej.


Warto również przeczytać:

James Abram Garfield
James Abram Garfield został wybrany na dwudziestego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego kadencja trwała jednak bardzo krótko. Urząd prezydenta sprawował przez siedem mi...

Państwa autorytarne
Państwa autorytarne są państwami, które posiadają o wiele mniej swobód dla swoich obywateli. Oznacza to, że państwa te posiadają aparaty przymusu i kontroli (przykładowo ...

Osłabiona Rzeczpospolita
W tych niesprzyjających warunkach Wyhowski we wrześniu 1659 roku złożył buławę i schronił się w Polsce, a wielu jego zwolenników zamordowano. Przeciwko Wyhowskiemu wypowi...

Rodzaje polityk
Polityki można podzielić na wiele różnych sposobów. Praktycznie każdej dziedzinie życia możemy przypisać jakąś politykę. Do dziedziny ekonomii zaliczymy na przykład polit...

Uprawnienia prezydenta wobec władzy sądowniczej
Funkcja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się z wieloma obowiązkami i uprawnieniami, między innymi z uprawnieniami wobec władzy sądowniczej. Oczywiście nie zmien...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: