Polityka

Typy systemów politycznych

Inne strony warte obejrzenia: rozwody Gorzów

Typy systemów politycznychPrzez bogatą światową kulturę polityczną i fakt, że każdy kraj ma własną historię i mentalność, na świecie mamy do czynienia z wieloma typami systemów politycznych. Takim , który charakterystycznym jest dla Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej i Australii jest typ liberalny. Cechuje się on wysoką konkurencyjnością partii politycznych - pluralizmem. Prawa człowieka i obywatela w tych państwach są zabezpieczone instytucjonalnie. Odbywają się regularne i wolne wybory, które wyłaniają przedstawicieli ze społeczeństwa. Podlegają one oczywiście powszechnej kontroli. Następnym typem jest model westminsterski, inaczej zwany demokracją większościową. Charakteryzuje się on jednopartyjnością (brak pluralizmu) lub dwupartyjnością (pluralizm systemu wyborczego). Występuje scentralizowany rząd i zazwyczaj niepisana ustawa zasadnicza – konstytucja. Nie ma oddzielenia władzy wykonawczej od ustawodawczej. Parlament może być pod postacią jednej izby lub dwóch. Kolejnym typem są demokracje konsensualne. Mamy wtedy do czynienia z koalicyjnym rządem i oddzielenie władzy ustawodawczej od wykonawczej. Występuje system bikameralny i wielopartyjność. W większości państw, stosuje się federalizm lub inne formy decentralizacji władzy. Każdy kraj ma pisaną konstytucję i proporcjonalną reprezentację. Systemy postkomunistyczne to te, występujące w Europie po latach osiemdziesiątych. Charakterystyczne są dla krajów byłego Związku Radzieckiego. Występowała tam bezwzględna cenzura i całkowite tłumienie wszelkich działań opozycyjnych. Gospodarka była centralnie planowana i słaby, sfragmentaryzowany system partyjny. Partia komunistyczna posiadała monopol co świadczyło o słabej władzy państwowej. Całkowicie inną grupę systemów politycznych stanowią te wschodnioazjatyckie. Charakteryzuje je zorientowanie głównie na kwestie ekonomiczne. Społeczeństwo ma bardzo duży respekt dla rządu i silnie go popiera. Istnieje konfucjański wymóg bezwzględnej lojalności i dyscypliny w wykonywaniu nałożonych na obywateli obowiązków. Co ciekawe, w państwach wschodnioazjatycki, centralną rolę zajmuje rodzina. Kolejnym interesującym systemem politycznym jest ten, występujący na Bliskim Wschodzie. Można go nazwać wersją fundamentalistyczną. W Iranie, Parlament nosi miano Islamskiego Zgromadzenia Konsultacyjnego.


Warto również przeczytać:

Młodzieżowe partie polityczne
Wstąpienie do młodzieżowej partii politycznej nie zawsze wiąże się z karierą w tej dziedzinie. Przykładowo – szeregi takiej partii mogą wstąpić nawet osoby niepełno...

Krótki dzień pracy
„Krótki dzień pracy” jest to telewizyjny film polskiej produkcji nakręcony przez Krzysztofa Kieślowskiego. Fabuła tego filmu opowiada o wydarzeniach z radomsk...

Ucieczka Chmielnickiego
Jednym z posłów walczących o dotychczasowe przywileje Kozaków był Bohdan Chmielnicki. Delegacja kozacka dotarła jednak do Warszawy po zakończeniu obrad sejmowych, posłowi...

Martin Van Buren
Martin Van Buren był ósmym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on piątego grudnia 1782 roku w Kinderhook, w stanie Nowy Jork. Zmarł natomiast dnia dwudz...

Ustrój polityczny Litwy
Litwa to demokracja parlamentarno – gabinetowa, w której panuje zasada trójpodziału władzy ustalona przez konstytucję. W rękach jednoizbowego parlamentu spoczywa wł...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: