Polityka

System polityczny

Inne strony warte obejrzenia: Zbigniew Roman apr-autograf.com.pl

System politycznySystem polityczny to pojęcie złożone i wieloelementowe. Przez lata usiłowano stworzyć idealną definicję, która opisywałaby dokładnie jego istotę. W skrócie przyjęto, że są to zależności zachodzące pomiędzy wszystkimi organami państwowymi. Najczęściej stosową jest jednak ta przedstawiona przed Davida Eastona: „System polityczny państwa to złożona struktura posiadająca przynajmniej 3 zasadnicze elementy: wspólnotę polityczną (wszystkie jednostki uczestniczące w życiu politycznym państwa), reżim polityczny(pewne reguł, wzorce postępowania, na których opiera się realizacja władzy państwowej), instytucje polityczne(sformalizowana część systemu politycznego).Głównym zadaniem instytucji jest podejmowanie wiążących społeczeństwo decyzji”. Zgodnie z tą definicją, system polityczny składa się z: organów państwowych (ustawodawcze, wykonawcze, sądownicze i kontrolne), partii politycznych, ze sformalizowanych grup społecznych (przede wszystkim grupy nacisku takie jak związki narodowe np. NSZZ Solidarność), pracodawców, Kościołów i związków wyznaniowych, ruchów społecznych, stowarzyszeń, niesformalizowanych grup nacisku (narodowościowe, etniczne i tym podobne) oraz z mediów. Konstanty A. Wojtaszczyk, wybitny politolog polski, zdefiniował system polityczny jako „ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nie) uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm, regulujących wzajemne stosunki między nimi”. Dzięki badaniom profesorów światowej sławy możemy wyróżnić cztery podsystemy systemów politycznych. Należą do nich: instytucjonalny, funkcjonalny, regulacyjny oraz komunikacyjny. Odnoszą się one głównie do funkcji systemowych i regulacji prawnych. Instytucjonalny określa więc sposób organizacji wewnętrznej aparatu państwowego. Funkcjonalny powiązany jest z charakterem regulacyjnym i mediacyjnym systemu politycznego. Podsystem regulacyjny jak sama nazwa wskazuje ma swoje odzwierciedlenie w normach prawnych. Ostatni, komunikacyjny determinuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami państwowymi i tym samym związki między nimi. Jak więc wynika, system polityczny to termin złożony, odnoszący się do stosunków między elementami aparatu państwowego.


Warto również przeczytać:

Wpływ polityki na świat
Polityka ma ogromny wpływ na świat, jest to jeden z największych i najczęściej używanych bodźców, które sprawiają, że świat się rozwija, lub są prowadzone różne działania...

Donald Tusk i Rokita
Jego nieudany start w wyborach prezydenckich w 2005 roku skomentował słowami,, ich jest dwóch, ja jestem jeden”. Po kolejnych wyborach parlamentarnych stwierdził, ż...

Totalitaryzm a ksenofobia
Totalitaryzm jest sposobem rządzenie w państwie silna i despotyczną ręką. Sam totalitaryzm sprawia, że są odbierane prawa człowieka i jest ich tylko potrzebne do życia mi...

Ziemia włodzimierska
W 1355 roku Polacy zdobyli Włodzimierz, a siedem lat później Litwini opanowali Kijów. W roku 1366 Polska zawarła z Litwą pokój kończący walki o Ruś. Polska podporządkował...

Prawica wobec religii
Pomoc rządowa dla religii od początku ruchu była główną częścią prawicowej polityki. Francuska prawica poparło władzę kościoła katolickiego i sprzeciwiała się sekularyzac...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: