Polityka

Sposób wyboru głowy państwa

Inne strony warte obejrzenia: kancelaria prawna Kraków

Sposób wyboru głowy państwaCechą charakterystyczną prezydentury , nie tylko w systemach demokratycz_nych , jest to, że obejmuje się ją w wyniku zwycięstwa wyborczego. W niektórych reżimach parlamentarnych wyboru dokonuje parlament (Włochy, Grecja, Węgry Czechy, Słowacja do nowelizacji konstytucji w 1998r., Łotwa) lub, jak w RFN _specjalnie w tym celu zwoływane Zgromadzenie Związkowe obejmujące, prócz de_putowanych do Bundestagu, delegatów rządów landów. Podobne kolegia, choć tworzone na innych zasadach, funkcjonowały we Francji w latach 1958-1962 oraz w Finlandii do elekcji z 1994 r. Z kolei w Estonii, kolegium wyborcze jest po_woływane wówczas, gdy trzykrotnie nie powiedzie się próba wyboru prezydenta przez parlament (wymagana jest większość dwóch trzecich członków Riigikogu). Składa się ono z członków parlamentu i reprezentantów wszystkich rad samo_rządów lokalnych (§ 79 ust. 4 konstytucji). Wybory prezydenckie mogą być również powszechne. W Europie do klasycz_nych reżimów parlamentarnych, w których zastosowano takie rozwiązanie zalicza się Irlandię, Austrię, Portugalię, Islandię, Polskę, Słowację od 1999 r. Bułgarię, Chorwację, Słowenię i Litwę. Powszechne wybory prezydenta są natomiast regułą w republikach prezydenckich i semiprezydenckich, choć niekoniecznie muszą być one bezpośrednie. We Francji, do 1962 r elekcji głowy pań_stwa dokonywało kolegium elektorów, składające się z członków parlamentu, rad generalnych i zgromadzeń terytoriów zamorskich oraz z przedstawicieli rad mu_nicypalnych. Również w Finlandii, do 1988 r. prezydenta wybierało 300 elekto_rów, wyłanianych w wyborach powszechnych. Obecnie regułą ogólnoeuro_pejską jest przeprowadzanie wyborów bezpośrednich. W ten właśnie sposób są też wyłaniani prezydenci Rumunii, Rosji i Ukrainy - a więc państw, które wykra_czają poza model klasycznego parlamentaryzmu. Istotnym elementem legitymizacji władzy prezydenckiej jest wymóg uzyskania co najmniej bezwzględnej, a niekiedy kwalifikowanej liczby głosów. Przesądza to o przyjęciu większościowych systemów wyborczych (wyjątkiem jest Irlandia, gdzie stosuje się proporcjonalny system STV). Dotyczy to zarówno sytuacji, w których elekcji dokonuje parlament, jak i wyborów powszechnych. W Grecji, Izba Deputo_wanych podejmuje dwie próby wyboru prezydenta większością dwóch trzecich głosów. Jeśli się one nie powiodą, wystarczy większość trzech piątych. Jeśli nie uda się jej osiągnąć, parlament zostaje rozwiązany.


Warto również przeczytać:

Organizacje zwane Hromadami
Poetycką kreację Wernyhory Juliusz Słowacki stworzył w dramacie Sen srebrny Salomei. Ukraiński wieszcz był tam „lirnym królem ostatnim", uosobieniem poezji ludowej,...

Jednolity system administracyjny
Po roku 1490 nastąpiły liczne bunty mieszczan – między innymi w 1541 roku w Bracławiu i Winnicy, w 1560 roku w Łucku. W 1525 roku król Zygmunt Stary wypowiedział si...

Gdzie warto studiować politologię?
Studia politologiczne są otwarte na większości polskich uczelni humanistycznych. Szczególnie na Uniwersytetach. Mowa tu o Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardyna...

Trybunał stanu
Prezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunał Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwo pospolite. O składzie Trybunału S...

Najważniejsze urzędy w państwie
W każdym państwie w zależności od tego, jaki system władzy istnieje, takie są najważniejsze urzędy w państwie. Jednak najważniejsze są urzędy takie jak sejm i senat, któr...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: