Polityka

Social policy

Inne strony warte obejrzenia:

Social policyPolityka społeczna ma charakter długofalowy, dotyczy rozpoznawania trudności społecznych i dbania o to, by je zmniejszyć. Polityka społeczna prowadzona jest głównie przez samorządy, ale może być także podejmowana w skali całego państwa. Im kraj bardziej stara się dbać o swoje najbiedniejsze warstwy społeczne, a także o powszechny dostęp do świadczeń zdrowotnych i szkolnictwa tym bardziej można uważać go za prowadzący zaangażowaną politykę społeczną. Niektórzy są jej zwolennikami, inni uważają natomiast, że nie jest to dobry pomysł, gdyż tylko niepotrzebnie obciąża budżet państwa a przez to także podatników. Niezależnie od tego, jakiej sfery życia dotyczy polityka społeczna, ma ona konkretne cele, które stara się realizować. Pierwszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, co oznacza, że bierze pod uwagę fakt, że niektórzy ludzie nie poradzą sobie w sytuacji, gdy nagle pojawi się w ich życiu kryzys polegający na przykład na inwalidztwie czy bezrobociu. Państwo stara się nie tylko przewidywać takie sytuacje, ale także sprawić, by zminimalizować stopień ich uciążliwości i choć w pewnym stopniu zapewnić takim osobom wsparcie. Innym celem polityki społecznej jest inwestowanie w człowieka. Programy dotyczące polityki społecznej koncentrują się więc na różnego rodzaju działaniach edukacyjnych, które w dalekiej perspektywie maja przynieść korzyść całemu społeczeństwu ze względu na fakt, że dostarczą mu wykształcone jednostki. Innym celem polityki społecznej jest utrzymanie ładu społecznego. Wychodzi się tu z założenia, że należy dbać o pewnego rodzaju harmonię między ludźmi polegającą także na tym, że mają oni w miarę podobny dostęp do różnego rodzaju środków i zasobów. Celem polityki społecznej jest także położenie nacisku i zadbanie przynajmniej w pewnym zakresie o życie rodzinne społeczeństwa, wychodząc z założenia, że podstawową komórką społeczną jest właśnie rodzina i jeśli to w niej mają miejsce trudności i boryka się ona z problemami socjalnymi, to należy jej pomóc, by była w stanie pełnić swoje funkcje, w tym wychowawczą w stosunku do młodego pokolenia. Polityka społeczna jest ważna a stosowanie rozsądnych i przynoszących korzyść rozwiązań podczas jej realizowania przekłada się nie tylko na korzyść dla całego społeczeństwa natury społecznej, ale także ekonomicznej. Bogatsze i bardziej zadbane społeczeństwo ma bowiem szansę na dalsze polepszanie swojej sytuacji.


Warto również przeczytać:

Partnerstwo dla Pokoju
Partnerstwo dla Pokoju jest programem realizowanym w ramach celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Swoim zasięgiem sięga dalej niż sojusz, ponieważ buduje wspó...

Modele partii politycznych
Partie polityczne, czyli organizacje nastawione na zdobycie i utrzymanie władzy państwowej zostały podzielone na trzy główne modele. Klasyfikacja ta, została dokonana na ...

Rozwój kresowego pogranicza etnicznego
Adam Mickiewicz zbierał i gromadził wiadomości o życiu narodu ukraińskiego i jego poetyckiego dorobku z baśni i legend ludowych. Podczas pobytu w Odessie Mickiewicz częst...

Dlaczego polityka jest ważna?
Polityka ma ogromne znaczenie dla całego świata, jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które określają, jak państwa mogą się rozwijać w wzajemnych korzyściach, a jak mo...

Prawa człowieka w Egipcie
W Egipcie, tak jak i w każdym kraju na świecie obywatele mają zagwarantowane prawa człowieka. Ale niestety jest to tylko czysto teoretyczne chronienie ich godności oraz p...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: