Polityka

Reformy józefińskie

Inne strony warte obejrzenia: świat-prawa.pl

Reformy  józefińskieWprowadzone w życie przez Józefa II w latach 1781–1782 akty prawne, zwane patentami, nie tylko zwalniały chłopów z osobistej zależności od pana, lecz również ograniczały wymiar pańszczyzny do trzydziestu dni rocznie. Korzystne dla chłopów było ustalenie, że odtąd sądu nad nimi nie sprawował już pan, ale wyznaczony przez władze sędzia. W ten sposób powstała możliwość ochrony chłopskich interesów w nieustannych sporach z dworem. Kwestie sporne były regulowane przez obowiązujące prawa, co przyczyniło się do wzrostu na galicyjskiej wsi popularności austriackich monarchów. Wydano patent urbarialny, regulujący wysokość dochodów szlachty i zmierzający do zmiany powinności pańszczyźnianych na czynsz pieniężny. Zwiększono równocześnie obciążenia podatkowe dla zamożniejszych warstw społecznych. Wprowadzone reformy, zwane józefińskimi, w ograniczonym zakresie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, ponieważ nie naruszały podstaw ustroju feudalnego. Wywołały też one niezadowolenie – głównie warstw uprzywilejowanych – a nawet opór przeciwko polityce germanizacyjnej w Niderlandach, w Czechach i na Węgrzech. Aby go stłumić, cesarz Józef II rozbudował aparat policyjny i zaostrzył cenzurę publikacji. Jednocześnie z tym zarządzeniem wprowadzono wiele zmian: ograniczono pańszczyznę, zabroniono usuwania chłopa z ziemi i ściśle skodyfikowano, jakie ciężary jest on zobowiązany ponosić wobec dworu. Arystokracja i szlachta starały się wprawdzie sabotować te rozporządzenia, ale rozpowszechnił się jednocześnie pogląd, że dobrotliwy cesarz stoi po stronie biednych i skrzywdzonych, gdy występuje jako arbiter w sporach między chłopami a właścicielami wielkich majątków ziemskich. Chłop polski, który w Rzeczypospolitej wierzył, że w razie krzywdy sprawiedliwość może znaleźć u króla, po rozbiorach te oczekiwania przeniósł na monarchów zaborczych. Odnosiło się to w szczególności do władców Austrii. Rozporządzenia cesarza Józefa II zezwalały chłopom na swobodne przesiedlanie się, aczkolwiek wcześniej musieli się wywiązać z wielu powinności. Zawarte w reformach józefińskich gwarancje wolności osobistej (w tym prawo do przesiedlenia) nie rozwiązały jednak podstawowego problemu własności ziemi chłopskiej, od czego zależała regulacja stosunków agrarnych. Rozmieszczenie ludności we wschodniej części zaboru austriackiego według kryteriów wyznaniowych i językowych nie było równomierne. W ośrodku lwowskim na 400 tysięcy osób posługujących się językiem polskim 164 tysięcy było wyznania rzymskokatolickiego. Ziemia lwowska obejmowała teren aż po dolinę Sanu, gdzie mieszkało 90 tysięcy rzymskich katolików na ponad 130 tysięcy osób posługujących się na co dzień językiem polskim.


Warto również przeczytać:

Za czy przeciw polityce
Polityka jest jednym z najbardziej spornych elementów istnienia państwa. Wielu ludzi jest przeciwnych polityce i widać to, podczas różnego rodzaju demonstracji, w których...

Kobiety w Polityce
Polityka, traktowana jako zawód od wieków przysługiwała tylko i wyłącznie mężczyznom. Związane było to bezpośrednio z faktem, iż kobiety uzyskały prawa wyborcze bardzo pó...

Jak przeciwdziałać wojnom
Polityka obecnie stara się przeciwdziałać wojną na całym świecie, w wielu przypadkach jest to prowadzone poprzez misje stabilizacyjne i misje pokojowe, które powodują, że...

Kalisz i Putin
Ryszard Kalisz przez wielu uważany jest za jednego z najsympatyczniejszych polityków. Urodził się 26 lutego 1957 roku w Warszawie. Ukończył 45 Liceum Ogólnokształcące im....

Czy warto studiować politologię?
Studia politologiczne obecnie są bardzo popularne. A pytanie, czy warto wybierać takie studia, powinniśmy zadać sami sobie. Wszystko zależy od tego, czy dana osoba ma pot...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: