Polityka

Czym jest polityka

Inne strony warte obejrzenia: wiercenie w betonie na sucho basen poliestrowy

Czym jest politykaKażdy człowiek posiada choć intuicyjne rozumienie tego, czym jest polityka. Słowo to jest dość wieloznaczne. Ponadto wielu teoretyków, uczonych, mędrców, filozofów zagłębiając się nad sensem niniejszego terminu dochodzi do różnorodnych wniosków, ,mniej lub bardziej zbieżnych w swej wymowie, czy w zastosowaniu praktycznym. Aczkolwiek politykę zawsze stanowią jacyś, określeni ludzi (zwani politykami). Nawet może nie tyle stanowią, co uprawiają, czy współtworzą politykę. Jest to dość skomplikowana relacja, choć widać w niej znamiona pewnej zależności. Politycy przez swe konkretne działania współdziałają ze sobą politykując, a kształt ich rozmów oraz wzajemne relacje tworzą dany typ polityki w określonym państwie. Z drugiej jednak strony typ polityki w danym kraju wpływa na sposób politykowania (narzucając pewne zasady, normy, etc.). Zagłębiając się w tym, czym jest polityka wchodzimy na teren filozofii społecznej, bądź nauk społecznych (wśród których kluczową rolę w tym względzie odgrywa politologia). Na terenie tych nauk powstał cały szereg różnorodnych definicji tego, czym jest polityka. Najpopularniejsza definicja czasów nowożytnych została stworzona przez myśliciela – Maksa Webera. Definicja ta jest wieloaspektowa i zawiera kilka spojrzeń na to, czym jest polityka. Według Maksa Webera polityka jest dążeniem jednostek do tego, aby mieć swój udział w sprawowaniu władzy. Polityka jest także dążeniem jednostek do wywierania wpływu na inne jednostki, grupy społeczne, państwa tak, aby osiągnąć określony, postawiony sobie cel, zamysł, itp. w takim pojmowaniu polityki ważne jest to, iż wiąże się ona zawsze z jakąś siłą, dominacją, przymusem, czy z władzą. Nakreślony jest tu pewnie autorytet oraz dystans jaki zbudowany jest pomiędzy rządzącym (czyli politykującym), a rządzonymi. Ważna w definicji Maksa Webera jest kwestia podkreślenia podziału, na politykę wewnątrzpaństwową oraz politykę zewnątrzpaństwową, czyli politykę zagraniczną, to jest wzajemne relacje między członkami danego państwa oraz relacje między dwoma (lub więcej) państwami. Obie te sfery polityki są równie ważne. Rozsądnie prowadzona polityka wewnętrzna, jak i polityka zagraniczna jest gwarantem istnienia prawidłowo funkcjonującego państwa, jego suwerenności (to jest niezależności na arenie innych państw), zadowolenia obywateli, itd.


Warto również przeczytać:

Polityka współczesna a teorie Arystotelesa
Zgodnie z teorią Arystotelesa, polityka to po prostu sztuka rządzenia państwem, która powinna mieć na uwadze wyłącznie dobro wspólne. Chodzi więc o to, aby najważniejsze ...

Monarchizm
Monarchia jest jednym z poglądów politycznych, według której najlepszym ustrojem dla państwa jest monarchia. Jest to także ideologia, która dąży do tego, aby w danym pańs...

Polityka wpływa na nasze życie
Wielki wpływ polityki na nasze życie można zaobserwować na każdym kroku. Samo przyjmowanie do siebie ideologii, któreś z partii sprawia, że wpływa to na nasz sposób myśle...

Reżim polityczny
Reżim polityczny określa zbiór metod, jakie stosuje szeroko pojęta władza państwowa w swych dwutorowych stosunkach, a mianowicie względem osób żyjących w społeczeństwie t...

Wojsko
Wojsko jest mundurową formacją militarną, która została utworzona do walki w obronie naszego kraj, obecnie coraz rzadziej wykorzystuje się je do walki o nowe tereny, co j...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: