Polityka

Polityka gospodarcza

Inne strony warte obejrzenia: Oferowany przez nas audyt podatkowy

Polityka gospodarczaPolityka gospodarcza jest częścią ekonomii. Opisuje ona sposoby oddziaływania państwa na gospodarkę. Jako państwo rozumie się organy władz państwowych, które konsultują się z partiami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi grupami interesu, które reprezentują wszystkich obywateli państwa. Te organy rozmawiają ze sobą na temat głównych kierunków rozwoju gospodarki w kraju, zadań i celów, jakie muszą zrealizować, aby gospodarka stała się atrakcyjniejsza na arenie międzynarodowej, stabilna i nie było w niej żadnego kryzysu. Politykę gospodarczą można podzielić na politykę mikroekonomiczną – politykę przemysłową i rolną, a także na politykę makroekonomiczną, do której zalicza się między innymi polityka fiskalna i polityka handlowa. Każde państwo prowadzi odmienne polityki gospodarcze, bo każde boryka się z innymi problemami i kryzysami. Mimo to, niektóre cele należą do wspólnych i są głównymi. Ważnym celem jest wzbogacanie się państwa, przecież każde dąży do tego, aby obywatele żyli w dobrobycie, zarabiali większe pieniądze i żeby były fundusze na rozbudowę dróg, odnawianie miast, budowę infrastruktury. Kolejnym priorytetem jest na przykład gwarancja zatrudnienia, to ważne, aby każdy miał miejsce pracy i zarabiał pieniądze. Politykę gospodarczą możemy podzielić na teorię i praktykę. Oznacza to, że teoria jest określana na podstawie innych nauk, na przykład socjologii i zawiera w sobie definicję polityki gospodarczej, cele polityki, instrumenty. Z kolei praktyka polega na wdrażaniu tej teorii w życie, przy czym może być ona delikatnie zdeformowana i dostosowana do warunków panujących w danym państwie. Polityka gospodarcza często jest zawierana w programach politycznych partii. Dlatego, że wiele z nich obiecuje więcej miejsc pracy, spadek bezrobocia. Do podmiotów polityki gospodarczej zaliczają się podmioty centralne, do których należą organy państwowe ustalające politykę gospodarczą w państwie i koordynujące ją, podmioty realizujące politykę gospodarczą to na przykład samorządy, przedsiębiorstwa. Podmioty biorące profesjonalny udział w przygotowaniu i w prowadzeniu polityki ekonomicznej to ministerstwa i banki. Wyróżnia się jeszcze podmioty biorące bezpośredni udział w pozytywnych lub negatywnych rezultatach polityki ekonomicznej, do których należą gospodarstwa domowe i samorządy regionalne.


Warto również przeczytać:

Przeobrażenia demokratyczne Austrii
Podsycane przez politykę Wiednia w myśl zasady divide et impera antagonizmy narodowe wynikały najczęściej z dawnych sporów etniczno – terytorialnych i wyznaniowych ...

Polityka w obecnych czasach
Obecnie z polityką naszego kraju wiąże się wiele emocji w związku ze zbliżającymi się wyborami na najważniejsze stanowisko w naszym kraju jakim jest właśnie fotel prezyde...

Polityczne Historie
Polityka jest bardzo ważnym elementem każdego państwa. Dlaczego? Przede wszystkim politycy decydują tak naprawdę o tym co się w nim dzieje. Czynią to w naprawdę różny, cz...

Jak zostać politykiem?
Politykiem nazwiemy osobę, która dąży do zdobycia władzy i możliwości rządzenia państwem, przy czym dba o dobro wspólne obywateli i dąży do realizacji podstawowych celów....

Moskwa Trzecim Rzymem
Sprawa zjednoczenia Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej miała dla Rzeczypospolitej ważne znaczenie zwłaszcza od roku 1459, kiedy to obradujący w Moskwie synod orz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: