Polityka

Fakty, procesy, zjawiska polityczne

Inne strony warte obejrzenia: bielizna męska

Fakty, procesy, zjawiska polityczneFakty to inaczej doświadczenia, które odnoszą się do działań politycznych i społecznych. Wybitny badacz nauk społecznych, Hanna Dobrzyńska uważa, że są to twierdzenia stanu rzeczy, które zaszły. Zjawiska polityczne natomiast mają duże zastosowanie w całym procesie ewolucji systemu politycznego. Według Podolskiego „ zjawiskiem będzie każde zjawisko związane z przejawem działalności społecznej i ekonomicznej, należące do zakresu zainteresowania polityki”. Zgodnie z tą definicją, kształtowanie się zjawisk politycznych stanowi ciąg powiązanych ze sobą wydarzeń. Są one połączone z działalnością społeczną, ekonomiczną, które zachodzą ponadpaństwowo i wewnątrzpaństwowo. W obecnym świecie, charakterystycznym dla wszelkich procesów politycznych jest stały rozwój. Jan Szczepański, wybitny polski politolog twierdzi, że ‘względnie jednorodne serie zjawisk powiązanie ą zależnościami przyczynowymi lub kulturalno – funkcjonalnymi’. Andrzej Faliński twierdzi natomiast, iż „wszelki ciąg następujących po sobie i często wzajemnych, uzależniających się zdarzeń prowadzących do wyniku” . Rozróżnił on również cztery typy zjawisk politycznych. Są nimi: ekonomiczno polityczny, strukturotwórczy , ideologiczno – polityczny , kształtowanie się opinii społecznej. Badając dane procesy polityczne, bierze pod uwagę: różnice pomiędzy początkiem a końcem procesu, analizowanie stanów pośrednich i objaśnianie całego procesu. Politolodzy Żmigrodzki i Chmaj rozróżnili dwa ujęcia zjawiska jakim jest proces polityczny: ewolucyjne (przyczyny i skutki w poszczególnych dziedzinach życia) i systemowe (wszelkie interakcje między organami państwowymi). Ustalili również czynniki, które wpływają bezpośrednio na jego przebieg. Należą do nich: stopień rozwoju całego aparatu państwowego, charakter współdziałania danego kraju z innymi i rywalizacja społeczna i ekonomiczna zachodząca między nimi, program frakcji mających większość w parlamencie, dojście do władzy innej partii lub grupy politycznej oraz działalność partii o ideologii skrajnie prawicowej lub lewicowej. Faliński określił dodatkowo trzy typy procesów politycznych: formuła rozwojowa, degeneracyjna i powielająca. Kolejnym terminem wiążącym się z polityką są wartości polityczne. Stanowią one pożądane zdarzenie. Są określone sposobem postępowania.


Warto również przeczytać:

Separatystyczne dążenia Słowian
Do zmiany w monarchii dążyły narody, które w całości żyły w granicach Austro-Węgier, stanowiące 25,3 procent jej ludności: Czesi (6 min i 12,5 procent ogółu), Chorwaci (2...

„Rusini nie są nikim innym, tylko Polakami"
Decyzję o uwłaszczeniu ludu wiejskiego przedstawiono jako akt wspaniałomyślności cesarza przeciwstawiającego się złej woli polskiej szlachty. Wyrażała to ogłoszona 15 paź...

Ruch Społeczny Naprzód Polsko i Libertas PL
Ruch Społeczny Naprzód Polsko, znany również jako Naprzód Polsko oraz NP. jest polską partią, która ma prawicowy program polityczny. Została ona utworzona i zarejestrowan...

Kumoterstwo
Kumoterstwem nazywa się wzajemne popieranie się ludzi, którzy są połączeni przynależnością do danej grupy, czy też pokrewieństwem. Najczęściej czynią oni to, aby osiągnąć...

Charles de Gaulle
Polityk, który w czasie II wojny światowej wziął na siebie odpowiedzialność kierowania rządem Francji na emigracji. Posiadał niezwykłe zdolności, które pozwoliły mu zdoby...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: