Polityka

Czym jest system partyjny?

Inne strony warte obejrzenia: notariusz kraków

Czym jest system partyjny?System partyjny jest to układ wszystkich partii politycznych, które tworzą relacje i zależności, noszące znamiona systemu. Można go interpretować w sposób dwojaki: statycznie i dynamicznie. Pierwszy, definiuje, że system polityczny to tylko suma wszystkich partii politycznych. Drugi natomiast odnosi się do układu wzajemnych powiązań międzypartyjnych, pojawiający się podczas walki wyborczej jak również w czasie rządzenie lub współrządzenia, czyli czynnego tworzenia polityki państwa. Łącząc te dwa ujęcia, można stworzyć spójną definicję systemu partyjnego. Jest to więc “układ wzajemnych oddziaływań, będący efektem rywalizacji między partiami.” Światowej sławy politolodzy uważają, że system partyjny znaczy więcej niż tylko suma frakcji politycznych działających na arenie danego kraju. Wyróżniają oni następujące elementy składające się na ten termin: konfiguracja wszystkich frakcji politycznych rywalizujących lub współpracujących ze sobą, układ wzajemnych powiązań między nimi, który decyduje głównie o trwałości samego systemu, układ kooperacyjno – rywalizacyjnych korelacji między partiami oraz układ powiązań ukształtowany na różnych poziomach systemu politycznego. Dodatkowo, teoretycy nauk politycznych na podstawie analizy materiału historycznego poszczególnych krajów, dokonali podziału systemów politycznych. Klasyfikacja ta determinowana jest czynnikiem ilościowym – suma legalnie działających partii na terenie danego państwa. Mamy więc do czynienia z trzema modelami. Pierwszym z nich i najbardziej skrajnym, restrykcyjnym jest system jednopartyjny. Występuje w nim całkowity zakaz tworzenia innych, opozycyjnych frakcji oprócz partii rządzącej. Był charakterystyczny dla krajów totalitarnych i autorytarnych. Cechował głównie państwa faszystowskie i te pozostające w kręgu wpływów komunistycznych. System dwupartyjny możemy spotkać w dwóch współczesnych krajach – Stanach Zjednoczonych i na Wyspach Brytyjskich. Opiera się on na dwóch, legalnie działających partiach. Jedna z nich poprzez wolne i powszechne wybory zdobywa władzę, a druga pozostaje w opozycji do niej. Kontrolują się wzajemnie i determinują do lepszego działania. Natomiast najczęściej stosowanym współcześnie systemem partyjnym jest ten wielopartyjny. Adekwatnie do nazwy, w kraju działa trzy lub więcej partii.


Warto również przeczytać:

Znaczenie polityki
Polityka ma ogromne znaczenie nie tylko w życiu codziennym obywateli państwa, ale także dla samego państwa i często świata. Polityka określa wiele rzeczy, które są związa...

Wyrzeczenie się wiary na rzecz władzy
Za panowania Giedymina i jego synów Litwa przesuwała na południe i wschód swoje granice. Już Giedymin dążył do zapanowania nad Księstwem Halicko-Włodzimierskim, ale bezpo...

Teoria państwa w katolickiej nauce społecznej
Teoria ta zakłada, że państwo powstało w związku z tego, że człowiek dąży do doskonałości, a za pomocą rozumu dowiedział się, że nie może żyć samodzielnie i dlatego zaczą...

Maksym Żeleźniak – hetmanem kozackim
W kościołach, synagodze i ratuszu w Humaniu skupiła się większość szlachty i Żydów. Rozpoczęła się rzeź zainicjowana najprawdopodobniej przez żądnych zemsty chłopów. W sa...

Polityka a życie codzienne
Jak powszechnie wiadomo, w Polsce panuje system demokratyczny (precyzując, Polska jest nadal w stanie demokratyzacji, gdyż pełnia tego systemu nie została jeszcze osiągni...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: